آیا لیزیک در دراز مدت سبب ایجاد آب مروارید می شود؟

لیزیک برروی قرنیه ی چشم انجام می شود در حالی که آب مروارید در اثر کدورت عدسی چشم ایجاد شده و ارتباطی با لیزیک ندارد.