آيا زدن عينك باعث برطرف شدن ضعيفي چشمي شود؟

Posted by:avinfam in مطالب

عينك يك وسيله ی كمك بينايی است. افرادي كه عيوب انكساری (نزديك بينی، دوربينی و يا آستيگماتسيم) دارند ممكن است اين شكايت های بينايی وجود داشته باشد: تاری ديد دور، تاری ديد نزديك، سردرد، چشم درد، حالت تهوع، سوزش چشم، خارش چشم، خستگی چشم در هنگام تماشای تلويزيون يا مطالعه و يا فعاليتهاي بينايی ديگر. گاهی اوقات استفاده از عينك اين علائم را برطرف می كند اما تاثيری دركاهش نمره چشم ندارد.