آيا استفاده از آب هويج ضعيفی چشم را برطرف می كند؟

Posted by:avinfam in مطالب

خير اين يك تصور نادرست است. هويج سرشار از پيش ساز های است و مقادير كم اين ويتامين برای چشم مفيد A ويتامين است. اما با توجه به مطالعات انجام شده تغذيه در جلوگيری يا بهبود ضعيفی چشم تا ثيری ندارد.