آيا نزدن عينك باعث ضعيف تر شدن چشم مي شود؟

Posted by:avinfam in مطالب

علت اصلی عيوب انكساری و ضعيفی چشم توارث است. عينك وسيله ی كمك بينايی است و تاثيری در بهبودی ضعيفی چشم ندارد. اما بدون عينك فرد به راحتی نمي بيند و ممكن است كيفيت زندگی او تحت تاثير يك بينايی بد قرار گيرد. فقط يك استثنا وجود دارد، در اطفال بين 4 تا 6 سال اختلالات بينايی ميتواند باعث به وجود آمدن مشكلات و مسائل بينايی شود، اين گروه سنی درمانهای خاص خود را دارد. گاهی هم عينك به منظور اصلاح انحرافات چشمی تجويز می گردد كه در آن صورت نيز بايد طبق تجويز پزشك معالج استفاده شود.