آیا برخی از فعالیت های ورزشی پس از لیزیک محدود و یا ممنوع می شوند؟

خیر، انجام عمل لیزیک هیچ گونه محدودیتی برای فرد ایجاد نمی کند و می تواند همانند گذشته به فعالیتهای ورزشی خود ادامه دهد.