021-88874394-6

ژووره کانی نه شته رگه ری

 

ئه م ناوه نده پڕچه ک به ئاخرین تێکنۆلۆژیه کانی رۆژه بریتی له:

  • سیستمی ئێگزایمری له یزێر به ده زگای Technolas 217zو Allegretto Eye Q بۆ ئه-نجامی نه شته رگه ریه کانی له یزیک و لازک
  • ده زگای کراس لینک (CXL) بۆ به رگیری له پێشڕه وی چه ماوی گلێنه
  • ده زگای له یزێری SCHWIND AMARIS بو TransPRK
  • ژووره کانی نه شته رگه ری پڕچه ک کراوه به ده زگا پێشکه وتووه کانی فیکو– ویترکتۆم – ئه ندوله-یزێر و میکرۆسکۆپی ZIESSوTOPCONو ته واوی پێداویسته پێویسته کان بۆ ئه نجامی نه-شته رگه ریه پسپۆڕی و بان پسپۆڕیه کانی چاو

 

زانیاریەکانی پەیوەندی

  • ناونیشان :تاران- گۆڕه پانی وه نه ک- ئوتووبانی حه قانی- دوای شه قامی گاندی باشووری- پلاکی ۵٠
  • تلفن : ۸۸۸۷۴۳۹۴(021)-7 98+